Regulamin
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE

§ 1

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca – oznacza Spółkę Green Steam Sp. z o.o.  z siedzibą w Dojazdów, ul krakowska 106, 32-010 Luborzyca zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 00003493956751428049

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.premo.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§2

 

1)    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2)     Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, .

3)     Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego.

4)     Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.premo.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5)     Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

6)     Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem:www.premo.pl  Green Steam Sp. z o o zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS:0000349395,zwana dalej Sprzedającym.

7)     Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

8)     Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9)     Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

10)   Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN).

11)   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

12)   Rozmieszczenie wzorów na sprzedawanych produktach w rzeczywistości może w małym stopniu różnić się od produktów, prezentowanych w sklepie internetowym.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 3

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego to: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z wyłączną obsługą JavaScript i „cookies” lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z wyłączną obsługą JavaScript 
  i „cookies”, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z wyłączną obsługą JavaScript i „cookies”, niezależnie od włączonego języka, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 160 kbit/s.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

REJESTRACJA

§ 4

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. 
W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. 
W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 5

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 3 powyżej.
 5. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
 7. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji, 
  z zastrzeżeniem §5 ust. 12 poniżej.
 8. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

9. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności dotpay, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu informacji od dotpay o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.; typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

13. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

15. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

16. Klient jest zobowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

17. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

18. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

19. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6

REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania Klientowi, może on złożyć reklamację, w celu doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. Towar nie jest niezgodny z umową, gdy Klient o niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien o niej wiedzieć.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Klienta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Klienta), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), Sprzedający stosownie obniży cenę, zwróci Klientowi równowartość ceny produktu (odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Klienta).
 6. Klient od umowy nie może odstąpić, w przypadku gdy wada towaru jest nieistotna.
 7. Przed skorzystaniem z przysługującego Klientowi prawa do reklamacji lub odstąpienia od umowy, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy, Sprzedający prosi o telefoniczny lub mailowy kontakt.
 8. Klient korzystający z prawa do reklamacji Produktu powinien przesłać na adres Sprzedającego podany w § 1 ust. 2 Regulaminu reklamowany Produkt razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o chęci skorzystania z prawa do reklamacji oraz przyczynie reklamacji.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, Klient powinien przesłać na adres Sprzedającego podany w § 1 ust. 2 Regulaminu zakupiony Produkt razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy oraz jego przyczynie.
 10. Klient korzystający z prawa do reklamacji ponosi koszty przesyłki Produktu reklamowanego do Sprzedającego. Koszt przesyłki Produktu, od którego reklamacja została uwzględniona ponosi Sprzedający.
 11. Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy ponosi koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem odstąpienia.

§ 7

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny.
 2. Produkt zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1:
 - powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sprzedającego,
 - powinien być kompletny,
 - powinien posiadać paragon, metki,
 - nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w terminie 14 dni,
 4. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

b) w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta, po przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §7 ust. 4 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru związanego ze zwrotem towaru.

7. Kupujący dokonując zwrotu towaru przesyła zwracany towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres Green Steam Sp.zoo  Dojazdów, ul. krakowska 106, 32-010 Luborzyca

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody 
  i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego 
  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz podmiot uprawniony przez Sprzedającego do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1497 ze zm.).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
 4. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedającego zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
 5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedający.
 6. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedającego.
 7. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 6. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 7. Prawa autorskie dla wszystkich zdjęć przysługują Sprzedającemu,
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Sprzedającego.
 9. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stasuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 rok Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 31 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 roku Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
ZADZWOŃ DO NAS
Infolinia 662 408 183
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl